Berek

Het Berek

BEREK

Het berek is karakteristiek voor Biekorf. Het is de brede redactieraad die vier keer per jaar samenkomt, het kloppend hart van de vereniging. Het bestaat uit een twintigtal leden.

In de berekvergaderingen wordt het reilen en zeilen van de vereniging en de inhoud van het tijdschrift besproken. Toen Biekorf in 2008 een vzw werd, kreeg het berek ook nog eens de status van Algemene Vergadering.

Maken deel uit van het berek:

Christian Devyt

schrijft al sinds 1945 jaarlijks bijdragen over het West-Vlaamse molenbestand. Hij was voorzitter van het berek van 1979 tot 2008.

Lucien Van Acker

(°1928) is ere-gemeentesecretaris van Ardooie. Hij was van 1982 tot 2007 redactiesecretaris van Biekorf. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het verleden van de streek Roeselare-Tielt en de landbouwgeschiedenis van West-Vlaanderen.

Luc Devliegher

(°1927) studeerde in 1955 af als doctor in de Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis (RU Gent). Hij was van 1960 tot 1992 wetenschappelijk ambtenaar-werkleider bij het provinciebestuur (dienst Cultuur, sectie Kunstpatrimonium). Zijn eerste “geschrift ” in Biekorf dateert van 1952. Hij was van 1972 tot 1979 voorzitter van het Berek, en van 1992 tot 2009 voorzitter van het Genootschap voor Geschiedenis (Société d’Emulation) te Brugge. Belangstelling en onderzoek gaan vooral naar de Middeleeuwen, architectuur en ook reeds jarenlang naar Frans-Vlaanderen.

 Jozef Huyghebaert
Fons Dewitte

(°1934) is sinds 1973 lid van het berek en was redacteur tot 1982. Als historicus publiceerde hij vooral als over humanisme, onderwijs en muziek tot de zeventiende eeuw. Zijn belangstelling voor taal vond zijn weg in 44 afleveringen “Bouwstoffen”, een lexicografische rubriek in Biekorf. Hij verzorgde tot nu toe ca. 200 boekbesprekingen in Biekorf.

 Lori Van Biervliet
Noël Geirnaert

(°1951) werd in Kortrijk en Leuven tot historicus (1973) en mediëvist (1974) opgeleid. In het Brugse Sint-Lodewijkscollege kreeg hij daarvoor een stevige basis, o.a. in de lessen van Alfons Dewitte (1963-1969). Anselm Hoste wees hem als student de weg naar het bronnenmateriaal over de Brugse Duinenabdij. Twee oudere leden van het berek hadden dus een groot aandeel in zijn vorming. Na zijn legerdienst was hij enkele jaren actief in het middelbaar onderwijs in Brugge. In die periode schreef hij zijn eerste artikel in Biekorf (1975-76). Van 1977 tot 1980 was hij wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de K.U. Nijmegen (nu Radbouduniversiteit) in Nederland. Sindsdien is hij verbonden aan het Stadsarchief van Brugge, eerst als archivaris (1980-2008), vervolgens als waarnemend hoofdarchivaris (2008) en als hoofdarchivaris (2009-2016), nu ere-hoofdarchivaris. Zijn historische publicaties, ook in Biekorf, betreffen voornamelijk de kerk- en cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en de nieuwe tijd.

Dirk Geirnaert

(˚1955) werd in 1999 lid van het berek. Hij is als taalkundige en historisch letterkundige verbonden aan het INL, het (Vlaams-Nederlandse) Instituut voor Nederlandse Lexicologie, gevestigd in Leiden (Ndl.). Bij het INL werkte hij o.a. als redacteur mee aan de voltooiing van het WNT (het Woordenboek der Nederlandsche Taal); thans is hij er in de eerste plaats betrokken bij het op internet beschikbaar stellen van de verschillende grote historische woordenboeken van het Nederlands en van historische tekstverzamelingen voor taalkundig onderzoek. In zijn wetenschappelijke publicaties richt hij zich vooral op de literatuur van de (Brugse) rederijkers en op het onderzoek van handschrift- en drukfragmenten. Hij woont in Zoeterwoude, een polderdorp in de buurt van Leiden.

Jan Van Acker

(°1962) trad in 1994 toe tot het berek en werd in 2008 lid van de raad van bestuur. Hij was tot begin 2011 werkzaam bij de stad Veurne, o.m. als stadsarchivaris en erfgoedconsulent. Thans is hij wetenschappelijk medewerker voor het historisch onderzoek van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 te Koksijde. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de late middeleeuwen. Zijn publicaties behelzen hoofdzakelijk de regio Veurne en van de Duinenabdij.

Roger Witdouck
Ludo Vandamme

(°1958) trad in 1994 toe tot het berek en volgde in 2008 Lucien Van Acker op als redacteur van Biekorf. Hij is conservator handschriften en oude drukken van de Openbare Bibliotheek Brugge. Als historicus is hij een duizendpoot, maar zijn belangstelling gaat toch vooral uit naar Brugge en de Westhoek, de 16de eeuw, en boekgeschiedenis.

Jan D’hondt

(°1962) is lid van het berek sinds 2010. Burgerlijke processen uit het ancien régime zijn één van zijn geliefkoosde bronnen. Daarnaast focust hij zich, als archivaris van het Brugse Stadsarchief, op het historisch huizenonderzoek en de sociaal-economische geschiedenis van het 17de-, 18de- en 19de-eeuwse Brugge. Sinds 2017 is hij aangesteld tot hoofdarchivaris.

Peter De Baets

(°1962) werd in 2002 lid van het berek en werd in 2008 voorzitter van de raad van bestuur. Eerst begonnen met stamboomonderzoek, is zijn belangstelling geleidelijk opgeschoven naar de oorsprong van familienamen, migratiegeschiedenis en biografie.

 
Guido Rappé

(°1956) is sinds 2011 lid van het berek. Hij is geboren Bruggeling en getogen Heistenaar, uit een vissersfamilie. Van vorming is hij bioloog. Hij heeft een levende belangstelling voor natuur, landschap en cultuur van kust en zee. In het bijzonder gaat zijn interesse uit naar mariene fauna en flora, (historische) ecologie, landschapsvorming, de geschiedenis van visserij en het vroege kusttoerisme, kustdialect en -woordenschat. Hij is stichtend lid en redactielid van De Strandwerkgroep (°1981) en stichtend lid van de erfgoedvereniging MENDOP vzw, Mens en Dier op papier (°2008). Hij werkte mee aan diverse wetenschappelijke projecten aan de Nationale Plantentuin van België, de Universiteit Gent en voor de provincie West-Vlaanderen aan het project mondelinge geschiedenis De Zee van Toen.

Thijs Lambrecht

(°1977) werd lid van het berek in 2011. Van 2000 tot 2011 was hij respectievelijk assistent en postdoctoraal onderzoeker bij de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Van 2011 tot 2016 werkte hij als archivaris bij het Rijksarchief achtereenvolgens te Brugge en te Gent. Sinds 2016 docent UGent, Vakgroep Geschiedenis. Zijn interesse gaat vooral uit naar de sociale en economische geschiedenis van het platteland van de zeventiende tot de negentiende eeuw.

Sibylla Goegebuer

(°1964) is licentiate kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de Universiteit Gent en volgde een opleiding museummanagement aan de Hogeschool Sint-Lucas Gent. Ze begon bij de dienst monumentenzorg van de Stad Brugge en werd respectievelijk educatief assistent Musea Brugge – educatief assistent Groeningemuseum – adjunct-conservator Museum voor Volkskunde – adjunct-conservator Hospitaalmuseum. Het organiseren van tentoonstellingen en museumbeleid vormen de hoofdtaken. Zij is geïnteresseerd in devotiegeschiedenis.

Marc Carlier

(°Brugge, 1962) is lid van het berek sinds 2014. Hij is Germanist en als literatuurhistoricus gepassioneerd door de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde en de Vlaamse Beweging in de negentiende eeuw. Over deze onderwerpen publiceert hij al dertig jaar. Hij startte als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent waar hij werkte aan de Bibliografie van de Vlaamse literaire tijdschriften in de negentiende eeuw. Daarna werd hij regiojournalist in Brugge. Momenteel is hij beroepshalve ombudsman van de Stad Brugge. Hij collectioneert negentiende-eeuwse Vlaamse literatuur en belgicana en is ook kunsthandboekbinder.

Marc Dewilde
Hilde Van Parys

(°1969) is historica en werkt in de Openbare Bibliotheek Brugge. Ze volgde in 2014 Willy Minne op als secretaris-penningmeester.

 

Overleden Berekleden

Anselm Hoste

(°1930) is emeritus-abt van de Sint-Pietersabdij te Steenbrugge. Zijn interessegebieden zijn de geschiedenis van de cisterciënzerabdijen in Vlaanderen en het monastieke leven. Hij werkt mee aan een project over reclusen in België en Nederland. Op 12 juni 2017 overleden.

Willy Minne

(°1936) is van vorming maatschappelijk assistent in de sociaal-culturele sector. Op vraag van Antoon Viaene werd hij secretaris-penningmeester van Biekorf. Deze functie vervult hij van 1974 tot 2014. Willy overleed te Sint-Andries op 8 juli 2017.